#333. MK121AMS – Số Amstrong

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một số nguyên dương x = \overline {{a_k}{a_{k-1}}...{a_1}} được gọi là số Amstrong nếu: x = a_k^k + a_{k-1}^k + ... + a_1^k .

Cho số nguyên dương n , tìm số Amstrong lớn nhất không vượt quá n .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

Với mỗi số n , ghi ra trên một dòng số Amstrong lớn nhất không vượt quá n .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
4
154
Dữ liệu ra:
4
153
Giải thích:
  • Test case \#1 : Số 4 là số Amstrong vì 4=4^1
  • Test case \#2 : Số 153 là số Amstrong vì 1^3 + 5^3 + 3^3 = 153 nhưng 154 không là số Amstrong.

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10^5, 1 ≤ n ≤ 10^6 .