Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
333 MK121AMS – Số Amstrong 11 27 40.74%
1191 ANALYSE - Phân tích số 0 0 -