Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
333 MK121AMS – Số Amstrong 10 23 43.48%
1191 ANALYSE - Phân tích số 0 0 -