#5. DATE - Đoán ngày

Kiểu bài: Nộp đáp án Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bạn được cho một gợi ý, từ gợi ý đó bạn hãy dự đoán một số nguyên dương x thuộc phạm vi 1,2,\cdots,n .

Nếu không đoán được bạn hãy ghi ra số 0 .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n cho biết số x thuộc phạm vi 1,2,\cdots,n ;
  • Dòng thứ hai chứa một chuỗi, đó là một biểu thức python gợi ý giá trị của x .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi test, bạn hãy ghi kết quả dự đoán ra tệp date#.usr, trong đó # là số thứ tự của test;
  • Bạn hãy nén các tệp đáp án dưới định dạng "ZIP" và nộp đáp án ở cuối trang.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

10
abs(x - 7) == 4

Dữ liệu ra:

3

Giới hạn và gợi ý:

Biểu thức Python cũng gần giống biểu thức C++. Đó là một biểu thức logic chứa x , giá trị của x làm cho biểu thức đó đúng chính là đáp án.

Lưu ý:

  • Với ngôn ngữ `Python~ thì a ** a a^b
  • Giá trị của pi lẫy gần đúng bằng 3.141592653589793
  • Bạn tải Tệp đính kèm về, trong đó có các tệp tương ứng với dữ liệu vào.
Đang tải trình chỉnh sửa ...