#348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một dãy gồm n số nguyên, hãy đếm số cặp bằng nhau trong dãy

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa duy nhất một số nguyên dương n (số phần tử trong dãy).
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên là các phần tử a_1,a_2,…,a_n

Dữ liệu ra:

  • In ra trên một dòng số nguyên không âm là số cặp bằng nhau liên tiếp trong dãy.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
3 1 2 3
Dữ liệu ra:
1
Dữ liệu vào:
5
4 1 1 2 2
Dữ liệu ra:
2
Dữ liệu vào:
6
5 3 1 2 1 1
Dữ liệu ra;
3

Giới hạn:

  • 1≤n≤10^5,0≤a_i≤5.10^4