Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#40061 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 36 ms 1376 K C++ / 339 B phong 2021-06-28 2:03:47
#49632 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 39 ms 952 K C++ 11 (NOI) / 3 K Durex-_- 2021-10-02 6:25:41
#49633 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 45 ms 772 K C++ 14 / 328 B hihihi1 2021-10-02 6:44:56
#60320 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 46 ms 728 K C++ / 515 B Xuân 2021-12-01 6:13:31
#63613 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 47 ms 508 K C++ 11 / 771 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 3:56:21
#4464 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 50 ms 492 K C++ / 529 B Takce 2020-03-06 14:41:22
#2310 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 51 ms 832 K C++ / 371 B Đặng Hữu Tùng 2020-01-02 8:29:44
#5048 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 54 ms 508 K C++ 17 / 258 B Lemon Garden 2020-03-25 9:54:03
#77248 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 56 ms 608 K C++ 11 (NOI) / 663 B Nguyễn Phúc Thọ 2022-03-13 9:47:53
#83062 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 57 ms 1148 K C++ 17 / 532 B TH? 2022-05-09 16:02:52
#77273 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 57 ms 1104 K C++ / 527 B Phạm Duy Khánh 2022-03-13 15:18:48
#35059 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 60 ms 4452 K Pascal / 378 B Khuyen Tran 2021-04-17 2:14:29
#82658 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 64 ms 1076 K C++ 17 / 630 B Đỗ Việt Cường 2022-04-30 9:00:20
#35057 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 85 ms 8804 K Pascal / 381 B Lâm Khánh An 2021-04-17 2:14:14
#53645 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 96 ms 2792 K C++ 11 / 590 B Nguyen Loan 2021-10-28 3:17:41
#2772 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 121 ms 612 K C++ 14 / 434 B Chùm CUỐI 2020-01-06 2:28:34
#2804 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 122 ms 536 K C++ 11 / 247 B Phùng Trường Giang 2020-01-06 2:36:33
#2676 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 125 ms 544 K C++ / 331 B Đinh Thu Hoài 2020-01-06 2:00:42
#60350 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 127 ms 1052 K C++ 17 / 545 B Nguyễn Tiến Bách 2021-12-01 7:58:39
#75083 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 136 ms 1108 K C++ / 529 B Lewjxz 2022-02-22 17:01:13
#50000 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 137 ms 1084 K C++ 11 / 329 B Onii Chan 2021-10-05 14:45:35
#40007 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 139 ms 1496 K C++ 11 (NOI) / 294 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-27 14:22:10
#37417 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 144 ms 1076 K C++ 17 / 290 B anhduc 2021-05-22 17:39:21
#37730 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 148 ms 860 K C++ / 514 B hoanghai T01 2021-05-27 14:10:13
#24725 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 150 ms 4688 K C++ 17 / 533 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-03 8:23:38
#14743 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 152 ms 2488 K C++ 17 / 317 B Đủ 2020-11-12 15:57:46
#28831 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 160 ms 512 K C++ 17 / 199 B Đoàn Thanh Phát 2021-02-27 9:12:07
#49021 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 164 ms 1984 K C++ 11 / 510 B lê tuấn triệu 2021-09-26 8:24:47
#61750 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 164 ms 1072 K C++ 14 / 583 B Ngô Tiến Đạt 2021-12-09 8:47:46
#4009 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 230 ms 508 K C++ / 245 B Phạm Thế Phong 2020-02-04 8:11:09
#46538 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 339 ms 13704 K C# / 1 K Trần Văn Hùng 2021-09-05 7:22:13
#46149 #348. BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 Accepted 100 554 ms 588 K C / 281 B nguyen duc anh 2021-08-31 15:42:08


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: