#264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy số nguyên dương a_1,a_2,…,a_n . Hãy tính tổng Bội chung nhỏ nhất của tất cả các cặp số a_i,a_j\ (i< j) .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyện dương a_1,a_2,…,a_n được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất ghi số nguyên là tổng cần tìm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
2 3 4
Dữ liệu ra:
22
Giải thích:
  • BCNN(2,3)=6 ;
  • BCNN(2,4)=4 ;
  • BCNN(3,4)=12 .

Do đó ta có tổng là 6+4+12=22 .

Giới hạn: 2≤n≤1000;1≤a_i≤10^5 .