Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#62397 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 81 ms 488 K C++ 11 / 833 B Trương Tuấn Tú 2021-12-13 1:31:00
#44311 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 93 ms 348 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-17 2:38:04
#69127 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 94 ms 764 K C++ / 467 B hihihi1 2022-01-13 15:31:13
#25031 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 95 ms 384 K C++ 17 / 399 B Phạm Thế Phong 2021-01-05 9:10:11
#63458 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 109 ms 256 K C++ (NOI) / 389 B Trần Gia Hưng 2021-12-15 16:38:04
#64410 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 111 ms 264 K C++ (NOI) / 375 B Dương Nguyễn 2021-12-17 4:04:27
#84006 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 115 ms 372 K C++ 11 / 351 B Trần Đình Thế Anh 2022-05-16 9:51:47
#48371 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 116 ms 424 K C++ 17 / 343 B ___ThaiSonn(Tle)___ 2021-09-19 14:01:28
#25003 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 119 ms 360 K C++ 17 / 336 B Trùm CUỐI 2021-01-05 3:59:29
#25004 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 119 ms 404 K C++ / 427 B Trần Khánh Linh 2021-01-05 3:59:31
#64752 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 122 ms 344 K C++ 17 / 365 B quocvi10Tin 2021-12-17 15:18:05
#63479 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 122 ms 360 K C++ 17 / 365 B meow 2021-12-15 17:07:34
#25745 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 123 ms 360 K C++ 14 / 295 B Nguyen Quynh 2021-01-18 2:56:49
#64489 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 123 ms 360 K C++ / 367 B Trần Quang Minh 2021-12-17 4:20:37
#70378 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 123 ms 464 K C++ 17 / 421 B hafang06 2022-01-23 19:51:41
#63875 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 125 ms 360 K C++ 17 (Clang) / 312 B Trần Khắc Triều 2021-12-16 10:56:25
#63817 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 126 ms 356 K C++ 17 / 325 B stving556 2021-12-16 9:25:27
#61584 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 128 ms 360 K C++ 17 / 301 B Vũ Giang 2021-12-08 8:19:55
#64481 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 128 ms 348 K C++ / 380 B Đào Thị Quỳnh Như 2021-12-17 4:18:08
#89012 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 128 ms 348 K C++ 11 / 253 B sasas 2022-08-13 7:01:47
#73701 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 130 ms 372 K C++ 14 / 1 K A 2022-02-16 5:06:54
#87663 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 130 ms 356 K C++ 14 / 408 B Nguyễn Đức Huy 2022-07-16 5:38:54
#25723 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 133 ms 388 K C++ 17 / 373 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-01-17 8:57:02
#43434 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 133 ms 356 K C++ / 354 B Lewjxz 2021-08-07 9:34:41
#64082 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 134 ms 364 K C++ / 348 B Hải Anh 2021-12-16 16:05:06
#44954 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 135 ms 348 K C++ 17 / 412 B Nguyễn Tiến Bách 2021-08-23 6:36:55
#48606 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 136 ms 384 K C++ 14 / 739 B nguyen khac thu 2021-09-22 16:52:44
#47627 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 138 ms 380 K C++ / 388 B Onii Chan 2021-09-13 3:25:21
#76489 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 139 ms 384 K C++ 17 / 381 B TH? 2022-03-04 14:59:12
#82577 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 143 ms 420 K C++ / 642 B Đỗ Việt Cường 2022-04-27 8:12:18
#77500 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 144 ms 256 K Pascal / 720 B alooooooo 2022-03-15 7:53:59
#73997 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 146 ms 508 K C++ / 635 B lamphong 2022-02-18 0:42:45
#87810 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 158 ms 380 K C++ / 457 B Nguyễn Danh 2022-07-18 1:04:05
#63681 #264. SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất Accepted 100 162 ms 376 K C++ 14 / 544 B wal 2021-12-16 7:37:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: