Tên đăng nhập

Frainn

Họ và tên

Trần Gia Hưng

Email

trangiahung135@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-12-12 13:11:49

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500