Tên đăng nhập

21T1020134

Họ và tên

Nguyễn Đức Huy

Email

nguyenduchuy9711403@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-15 15:17:31

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500