Tên đăng nhập

giangcbg

Họ và tên

NSG

Chữ ký cá nhân

TST 2022

Đăng ký lúc

2021-04-15 15:18:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500