Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
sumlr01.in sumlr01.out
sumlr02.in sumlr02.out
sumlr03.in sumlr03.out
sumlr04.in sumlr04.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
sumlr05.in sumlr05.out
sumlr06.in sumlr06.out
sumlr07.in sumlr07.out
sumlr08.in sumlr08.out
sumlr09.in sumlr09.out
sumlr10.in sumlr10.out
sumlr11.in sumlr11.out
sumlr12.in sumlr12.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
sumlr13.in sumlr13.out
sumlr14.in sumlr14.out
sumlr15.in sumlr15.out
sumlr16.in sumlr16.out
sumlr17.in sumlr17.out
sumlr18.in sumlr18.out
sumlr19.in sumlr19.out
sumlr20.in sumlr20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 1 M
data.yml 292 B
sumlr01.in 301 B
sumlr01.out 3 B
sumlr02.in 140 B
sumlr02.out 2 B
sumlr03.in 48 B
sumlr03.out 3 B
sumlr04.in 133 B
sumlr04.out 2 B
sumlr05.in 25 K
sumlr05.out 7 B
sumlr06.in 24 K
sumlr06.out 7 B
sumlr07.in 15 K
sumlr07.out 6 B
sumlr08.in 25 K
sumlr08.out 7 B
sumlr09.in 23 K
sumlr09.out 7 B
sumlr10.in 10 K
sumlr10.out 7 B
sumlr11.in 26 K
sumlr11.out 7 B
sumlr12.in 27 K
sumlr12.out 6 B
sumlr13.in 256 K
sumlr13.out 7 B
sumlr14.in 292 K
sumlr14.out 7 B
sumlr15.in 236 K
sumlr15.out 7 B
sumlr16.in 243 K
sumlr16.out 8 B
sumlr17.in 552 K
sumlr17.out 8 B
sumlr18.in 522 K
sumlr18.out 8 B
sumlr19.in 372 K
sumlr19.out 10 B
sumlr20.in 624 K
sumlr20.out 7 B