Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 67 170 39.41%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 63 133 47.37%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 40 72 55.56%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 20 76 26.32%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 14 42 33.33%
848 SALEOFF - Khuyến mại 11 22 50.00%