Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 88 219 40.18%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 79 168 47.02%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 57 111 51.35%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 17 46 36.96%