Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 80 200 40.00%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 75 151 49.67%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 48 85 56.47%