Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 79 198 39.90%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 74 148 50.00%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 48 85 56.47%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 26 97 26.80%