Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 88 219 40.18%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 80 172 46.51%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 60 117 51.28%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 29 105 27.62%