Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 94 232 40.52%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 82 174 47.13%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 62 119 52.10%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 32 114 28.07%