Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 80 200 40.00%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 23 52.17%