Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 88 219 40.18%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 63 139 45.32%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 54 29.63%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 24 50.00%