Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 23 60 38.33%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 18 52 34.62%
848 SALEOFF - Khuyến mại 11 22 50.00%