Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 25 66 37.88%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 50 32.00%
848 SALEOFF - Khuyến mại 11 22 50.00%