Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 80 200 40.00%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 48 119 40.34%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 50 32.00%