Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 88 219 40.18%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 62 137 45.26%