Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 78 197 39.59%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 48 119 40.34%