Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 94 232 40.52%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 65 141 46.10%