Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 37 84 44.05%
848 SALEOFF - Khuyến mại 19 30 63.33%