Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 87 217 40.09%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 62 137 45.26%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 23 52.17%