Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 27 44.44%