Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
848 SALEOFF - Khuyến mại 11 22 50.00%