Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 65 141 46.10%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 88 219 40.18%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 27 44.44%