Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 85 214 39.72%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 60 133 45.11%