#525. QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho bảng vuông n × n , các dòng được đánh số từ 1 đến n , các cột được đánh số từ 1 đến n . Ô ở dòng i , cột j được gọi là ô (i, j) . Ban đầu các ô trên bảng đều chứa số 0 .

Cho m truy vấn, mỗi truy vấn có một trong hai dạng:

  • 0\ r\ c\ d: cộng giá trị d vào ô (r, c) ;
  • 1\ y\ x\ r\ c: Tìm tổng các số ở các ô (i, j) trong bảng với y ≤ i ≤ r, x ≤ j ≤ c .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, m ;
  • m dòng sau, mỗi dòng chứa một truy vấn (thuộc một trong hai loại trên).

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi truy vấn loại hai, ghi ra trên một dòng đáp án của truy vấn đó.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 5
0 2 3 3
1 1 1 3 3
0 2 2 2
0 2 3 -1
1 2 2 3 4
Dữ liệu ra:
3
4

Giới hạn:

  • 1 ≤ n ≤ 1024, 1 ≤ m ≤ 10^5; 1 ≤ x, y, r, c ≤ n; x ≤ c; y ≤ r; |d| ≤ 1000 .