Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1147 MONEY - Máy in tiền 15 46 32.61%
1195 BALLOON - Bóng bay 7 16 43.75%
1196 BRIDGE - Cầu đá 28 66 42.42%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1208 PAY - Mua hàng 18 27 66.67%