Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1175 MOU - Leo núi 6 12 50.00%
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 0 -
1195 BALLOON - Bóng bay 6 31 19.35%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 60 41.67%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1208 PAY - Mua hàng 25 35 71.43%
1390 MGCD - Tích ước chung lớn nhất 5 8 62.50%
2004 HAMILTON 0 0 -
2048 BABYLONTOWER 12 19 63.16%
2049 COWRUN - Tập chạy 27 82 32.93%
2053 KNAPSACK 21 52 40.38%
2054 LCS 25 45 55.56%
2057 SEQ 10 36 27.78%
2065 PALINEZ 11 18 61.11%
5085 SEQ - Dãy số 0 17 0.00%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 34 35.29%