Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 34 83 40.96%
484 SPLITSTR – Tách xâu 15 70 21.43%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 134 244 54.92%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 26 83 31.33%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 20 33 60.61%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 21 43 48.84%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 16 50 32.00%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 12 16 75.00%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 14 42 33.33%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 77 259 29.73%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 52 75 69.33%
594 SCHOOL - Đường đến trường 65 266 24.44%
599 AIRLINES - Tuyến bay 23 32 71.88%
649 TRAVELAB 14 23 60.87%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
831 MINING - Đào vàng 14 67 20.90%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 29 0.00%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%