Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
530 TREECARE - Chăm sóc cây 14 42 33.33%