Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
502 SALEMON – Buôn dưa lê 26 83 31.33%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 20 33 60.61%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 21 43 48.84%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 16 50 32.00%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 12 16 75.00%