Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1390 MGCD - Tích ước chung lớn nhất 5 9 55.56%