Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 134 244 54.92%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 77 259 29.73%
594 SCHOOL - Đường đến trường 65 266 24.44%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 52 75 69.33%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 34 83 40.96%
2049 COWRUN - Tập chạy 27 82 32.93%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 26 83 31.33%
2054 LCS 25 45 55.56%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 60 41.67%
1208 PAY - Mua hàng 25 35 71.43%
599 AIRLINES - Tuyến bay 23 32 71.88%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
2053 KNAPSACK 21 52 40.38%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 21 43 48.84%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 20 33 60.61%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 16 50 32.00%
484 SPLITSTR – Tách xâu 15 70 21.43%
831 MINING - Đào vàng 14 67 20.90%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 14 42 33.33%
649 TRAVELAB 14 23 60.87%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
10028 DDD - Đếm đường đi 12 34 35.29%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 12 16 75.00%
2048 BABYLONTOWER 12 19 63.16%