Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10028 DDD - Đếm đường đi 12 34 35.29%
5085 SEQ - Dãy số 0 17 0.00%
2065 PALINEZ 11 18 61.11%
2057 SEQ 10 36 27.78%
2054 LCS 25 45 55.56%
2053 KNAPSACK 21 52 40.38%
2049 COWRUN - Tập chạy 27 82 32.93%
2048 BABYLONTOWER 12 19 63.16%
2004 HAMILTON 0 0 -
1390 MGCD - Tích ước chung lớn nhất 5 8 62.50%
1208 PAY - Mua hàng 25 35 71.43%
1202 CTREE - Đếm cây 9 27 33.33%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 60 41.67%
1195 BALLOON - Bóng bay 6 31 19.35%
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 0 -
1175 MOU - Leo núi 6 12 50.00%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 8 9 88.89%
908 SHELVES - Tủ tài liệu 11 18 61.11%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 29 0.00%
831 MINING - Đào vàng 14 67 20.90%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
687 RELAY - Đua bò 8 22 36.36%
649 TRAVELAB 14 23 60.87%
599 AIRLINES - Tuyến bay 23 32 71.88%