Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 79 174 45.40%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 134 244 54.92%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 14 42 33.33%
648 BTOWER 7 22 31.82%
848 SALEOFF - Khuyến mại 11 22 50.00%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%