Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 99 223 44.39%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 173 325 53.23%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 23 62 37.10%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 10 31 32.26%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 21 51 41.18%
648 BTOWER 9 33 27.27%
848 SALEOFF - Khuyến mại 12 29 41.38%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%