Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 99 223 44.39%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 173 325 53.23%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 23 62 37.10%
648 BTOWER 9 33 27.27%