Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 73 167 43.71%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 128 238 53.78%