Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 39 138 28.26%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 76 190 40.00%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
5137 COLORFUL - Đa sắc 5 36 13.89%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 166 312 53.21%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 62 137 45.26%
529 HCARDGAME - Bốc bài (bản khó) 8 27 29.63%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 23 58 39.66%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 57 111 51.35%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 79 168 47.02%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 88 219 40.18%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 3 14 21.43%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 48 133 36.09%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 50 162 30.86%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 21 86 24.42%
530 TREECARE - Chăm sóc cây 17 46 36.96%