Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 35 131 26.72%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 72 181 39.78%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
5137 COLORFUL - Đa sắc 3 31 9.68%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 162 306 52.94%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%