Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
970 SKIING - Trượt tuyết 1 28 3.57%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 4 12 33.33%