Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 2 4 50.00%