Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 4 12 33.33%