Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#71754 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 118 ms 1372 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-02-10 4:40:33
#6052 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 190 ms 888 K C++ 14 / 888 B Trùm CUỐI 2020-04-21 15:42:19
#92552 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 190 ms 880 K C++ 17 / 2 K L H D 2022-09-27 15:37:08
#86752 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 191 ms 1224 K C++ / 843 B Thu Tran 2022-07-04 2:54:32
#126182 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 191 ms 952 K C++ 17 / 685 B R 2023-03-12 4:54:26
#96218 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 195 ms 844 K C++ 17 / 836 B Meow 2022-10-21 4:19:12
#124157 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 197 ms 1268 K C++ 11 / 912 B Phan Thien Hue 2023-03-02 3:43:05
#8718 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 198 ms 1208 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-20 17:18:04
#106773 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 201 ms 2032 K C++ 17 / 733 B Vũ Đức Huy 2022-12-01 1:31:24
#9162 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 202 ms 888 K C++ 14 / 715 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-05 8:35:58
#9164 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 203 ms 4408 K C++ 17 / 982 B Phạm Thế Phong 2020-10-05 8:38:26
#72711 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 206 ms 1228 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Minh Đức 2022-02-11 14:06:27
#54455 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 212 ms 916 K C++ / 854 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-02 1:37:54
#19356 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 216 ms 1232 K C++ 17 / 930 B iwannabetheguy 2020-12-06 2:30:09
#88852 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 218 ms 1228 K C++ 14 / 931 B noze 2022-08-07 13:47:48
#82822 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 219 ms 1228 K C++ 17 / 786 B Ngô Văn Hải 2022-05-03 7:54:57
#71865 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 249 ms 2392 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:07:23
#94210 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 255 ms 3280 K C++ 17 / 1 K Nguễn Minh Nhật 2022-10-12 15:07:12
#19916 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 260 ms 2424 K C++ 17 / 2 K Vũ Khánh Huyền 2020-12-09 3:37:54
#84241 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 260 ms 1908 K C++ / 2 K Nguyễn Gia Bảo 2022-05-19 11:07:31
#103483 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 264 ms 1872 K C++ 17 / 1 K 23daleyyy 2022-11-22 7:08:28
#98311 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 265 ms 3296 K C++ 17 / 2 K Kripperz 2022-11-03 15:21:40
#65453 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 271 ms 2188 K C++ 17 / 2 K mr_coder 2021-12-19 20:03:21
#91960 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 274 ms 3320 K C++ / 1 K Ung Khuyến 2022-09-17 12:14:32
#42220 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 281 ms 2160 K C++ 14 / 8 K Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2021-07-12 8:43:11
#41985 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 284 ms 3288 K C++ 14 / 2 K Lê Hoàng Long 2021-07-10 2:22:14
#42232 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 287 ms 2000 K C++ 14 / 2 K Ung Tuấn Lĩnh 2021-07-12 9:58:02
#42252 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 291 ms 3568 K C++ 17 / 3 K MeowT.dev 2021-07-12 14:18:24
#75007 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 305 ms 2520 K C++ 17 (Clang) / 947 B trần minh hoàng 2022-02-22 11:23:53
#42610 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 306 ms 2564 K C++ / 1 K always tle 2021-07-19 9:24:37
#85916 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 315 ms 1876 K C++ 11 / 1 K hm123 2022-06-17 16:11:26
#72942 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 317 ms 2132 K C++ 17 / 5 K Vũ Giang 2022-02-13 16:03:01
#44111 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 329 ms 2524 K C++ / 2 K Nguyễn Phúc Lai 2021-08-15 10:15:58
#49471 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 359 ms 1616 K C++ 14 / 2 K kekekekeke 2021-09-30 1:04:26
#54452 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 887 ms 884 K C++ / 796 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-02 1:35:18
#97610 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 932 ms 3424 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nguyễn Nam Hy 2022-11-01 8:06:04
#45990 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 2028 ms 1004 K C++ / 503 B hihihi1 2021-08-29 14:22:34
#36667 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 2526 ms 1360 K C++ 17 / 418 B Phan Huy Khang 2021-05-11 13:18:02


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: