Tên đăng nhập

vhskillpro

Họ và tên

Ngô Văn Hải

Email

hailaconsutu558@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-01-26 1:51:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500