Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#45988 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 2685 ms 972 K C++ / 437 B hihihi1 2021-08-29 14:20:52
#36665 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 2555 ms 1244 K C++ / 418 B Phan Huy Khang 2021-05-11 13:17:18
#43985 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 2203 ms 864 K C++ 17 / 529 B Vũ Giang 2021-08-13 5:02:01
#92019 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 959 ms 1868 K C++ / 1 K Nguyễn Gia Bảo 2022-09-18 11:30:35
#54452 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 887 ms 884 K C++ / 796 B Nguyễn Thu Hà 2021-11-02 1:35:18
#71752 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 551 ms 1396 K C++ 11 (NOI) / 5 K Durex+_+ 2022-02-10 4:37:15
#44129 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 436 ms 2544 K C++ / 1 K Nguyễn Phúc Lai 2021-08-15 11:36:28
#72847 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 427 ms 848 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2022-02-12 9:12:36
#49471 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 359 ms 1616 K C++ 14 / 2 K kekekekeke 2021-09-30 1:04:26
#141668 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 358 ms 4596 K C++ 17 / 1 K Gái Alime Tóc Vàng 2023-07-04 12:37:17
#85916 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 315 ms 1876 K C++ 11 / 1 K hm123 2022-06-17 16:11:26
#97320 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 311 ms 2552 K C++ 11 / 1 K Phan Thien Hue 2022-10-31 11:39:01
#42610 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 306 ms 2564 K C++ / 1 K always tle 2021-07-19 9:24:37
#75007 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 305 ms 2520 K C++ 17 (Clang) / 947 B trần minh hoàng 2022-02-22 11:23:53
#42252 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 291 ms 3568 K C++ 17 / 3 K MeowT.dev 2021-07-12 14:18:24
#42232 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 287 ms 2000 K C++ 14 / 2 K Ung Tuấn Lĩnh 2021-07-12 9:58:02
#41985 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 284 ms 3288 K C++ 14 / 2 K Lê Hoàng Long 2021-07-10 2:22:14
#42220 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 281 ms 2160 K C++ 14 / 8 K Nguyễn Anh Phong - 10TO1 - THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 2021-07-12 8:43:11
#91960 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 274 ms 3320 K C++ / 1 K Ung Khuyến 2022-09-17 12:14:32
#65453 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 271 ms 2188 K C++ 17 / 2 K mr_coder 2021-12-19 20:03:21
#141643 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 268 ms 2932 K C++ 17 / 1 K buon_choi96 2023-07-04 11:42:58
#98311 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 265 ms 3296 K C++ 17 / 2 K Kripperz 2022-11-03 15:21:40
#87667 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 265 ms 3276 K C++ 17 / 1 K Nguễn Minh Nhật 2022-07-16 8:43:16
#103483 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 264 ms 1872 K C++ 17 / 1 K 23daleyyy 2022-11-22 7:08:28
#19916 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 260 ms 2424 K C++ 17 / 2 K Vũ Khánh Huyền 2020-12-09 3:37:54
#71865 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 249 ms 2392 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:07:23
#54002 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 244 ms 1908 K C++ / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-10-30 8:24:20
#142065 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 223 ms 1232 K C++ 17 / 608 B Ninh Anh Vũ 2023-07-06 8:25:30
#86758 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 222 ms 1268 K C++ 17 / 843 B Thu Tran 2022-07-04 2:54:44
#82822 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 219 ms 1228 K C++ 17 / 786 B Ngô Văn Hải 2022-05-03 7:54:57
#88852 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 218 ms 1228 K C++ 14 / 931 B noze 2022-08-07 13:47:48
#19356 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 216 ms 1232 K C++ 17 / 930 B iwannabetheguy 2020-12-06 2:30:09
#9161 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 215 ms 888 K C++ 17 / 873 B Trùm CUỐI 2020-10-05 8:35:31
#142062 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 212 ms 856 K C++ 17 / 685 B Fan Arsenal 2023-07-06 8:25:01
#81797 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 210 ms 884 K C++ 17 / 876 B L H D 2022-04-14 14:01:31
#143788 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 207 ms 4792 K C++ 17 / 665 B Bốp Bốp 2023-07-25 9:47:01
#142075 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 207 ms 1268 K C++ 17 / 621 B Nguyễn Quốc Vũ 2023-07-06 8:40:26
#72711 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 206 ms 1228 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Minh Đức 2022-02-11 14:06:27
#142066 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 205 ms 1204 K C++ 17 / 712 B Đặng Huyền Trân 2023-07-06 8:25:38
#9164 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 203 ms 4408 K C++ 17 / 982 B Phạm Thế Phong 2020-10-05 8:38:26
#9162 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 202 ms 888 K C++ 14 / 715 B Hà Hoàng Hiệp 2020-10-05 8:35:58
#106773 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 201 ms 2032 K C++ 17 / 733 B Vũ Đức Huy 2022-12-01 1:31:24
#142069 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 198 ms 1268 K C++ 17 / 702 B Đỗ Hải Lâm 2023-07-06 8:28:52
#96218 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 195 ms 844 K C++ 17 / 836 B Meow 2022-10-21 4:19:12
#142054 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 190 ms 1268 K C++ 17 / 678 B Phạm Thanh Lam 2023-07-06 8:18:51
#142061 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 190 ms 1268 K C++ 17 / 702 B Nguyễn Duy Anh 2023-07-06 8:24:12
#142063 #512. BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con Accepted 100 189 ms 1368 K C++ 17 / 814 B Nguyễn Quốc Việt 2023-07-06 8:25:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: