Tên đăng nhập

nolan

Họ và tên

BenTreK97 tin

Email

jiepnoato@gmail.com

Chữ ký cá nhân

<3 GD Villa <3 J97( Đóm con, Vinacon mãi đỉnh)

Đăng ký lúc

2023-12-22 0:53:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500