Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 173 325 53.23%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 125 279 44.80%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 99 223 44.39%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 94 232 40.52%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 82 174 47.13%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 78 194 40.21%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 65 141 46.10%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 62 119 52.10%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 53 166 31.93%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 41 142 28.87%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 32 114 28.07%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 121 18.18%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%