Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 128 238 53.78%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 82 184 44.57%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 73 167 43.71%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 61 157 38.85%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 60 130 46.15%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 36 120 30.00%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 21 101 20.79%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 39 99 39.39%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 25 97 25.77%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 20 76 26.32%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 40 72 55.56%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 25 66 37.88%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 34 65 52.31%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 17 31 54.84%