Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 42 133 31.58%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 48 122 39.34%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 99 205 48.29%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 43 96 44.79%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 119 211 56.40%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 36 83 43.37%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 27 57 47.37%