Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 34 126 26.98%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 64 158 40.51%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 112 262 42.75%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 69 50.72%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 85 203 41.87%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 160 304 52.63%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 48 119 40.34%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 19 36 52.78%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 48 85 56.47%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 74 148 50.00%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 26 97 26.80%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 79 198 39.90%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 46 155 29.68%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 102 21.57%